Sadzobníky spoločnosti

Cenník poplatkov SMMP, s. r. o., uhrádzaných v hotovosti

Cenník poplatkov je účinný od 01.01.2021
Názov MJ Cena v € s DPH
1.Kopírovanie dokumentovA4 strana0,12
2.Hotovostné platby do pokladne SMMPkpl2,00
3.Hotovostné platby do pokladne SMMP - zábezpekakplbezplatne
4.Iné hotovostné platby, na ktoré je uzatvorená dohoda o splátkach formou hotovostikplbezplatne
5.Spracovanie žiadosti o pridelenie bytuks3,00
6.Vypracovanie prvej nájomnej zmluvy k pridelenému bytukplbezplatne
7.Vypracovanie nájomnej zmluvy po opätovnom pridelení bytu do 12 mesiacov po výpovedi/vyprataní zo strany SMMPkpl30,00
8.Zmena nájomných zmluv - podnikateľ-na jeho žiadosťkpl15,00
9.Vypracovanie prvej nájomnej zmluvy k pridelenému NBPkplbezplatne
10.Vypracovanie nájomnej zmluv po opätovnom pridelení NBP do 12 mesiacov po výpovedi/vyprataní zo SMMP -podnikateľkpl30,00
11.Vystavenie duplikátu nájomnej zmluvy kpl5,00
12.Vystavenie duplikátu splátkových kalendárov k nájomnej zmluvekpl3,00
13.Vypracovanie Dohody o uznaní dlhu a o splátkach dlhu na žiadosť nájomcu kpl5,00
14.Výmena bytu z dôvodov na strane nájomcu a na jeho žiadosťkpl30,00
15.Výmena bytu z dôvodov na strane SMMPkplbezplatne
16.Vydanie stanoviska k stavebným úpravám v byte, NBP ks12,00
17.Vydanie iného stanoviska na základe požiadavky nájomcuks12,00
18.Potvrdenie SMMP, že nájomca (resp. vlastník) nemá nedoplatkyks3,00
19.Potvrdenie SMMP, že nájomca (resp. vlastník) nemá nedoplatky pre potreby ÚPSVaRksbezplatne
20.Udelenie súhlasu SMMP na trvalý alebo dočasný pobyt inej osoby neuvedenej v nájomnej zmluveks5,00
21.Udelenie súhlasu na zriadenie sídla spoločnostiks12,00
22.Poplatok za zaslanie upomienky na úhradu omeškaných platieb, ( výzvy na odovzdanie bytu, NBP), v zmysle nájomnej zlmuvy ks2,50
23.Cena práce pri uvedení bytu do pôvodného stavu zamestnancami SMMP - hodinová sadzba (nezahŕňa náklady na materiál)hod.12,00
24.Hodinová sadzba za práce zamestnancov SMMP vykonávané na základe požiadaviek nájomcu (nezahŕňa náklady na materiál)hod.12,00
25.Náhrada škody za porušenie povinnosti zachovať pripojenie bytu k elektrickej sústave SSE (predstavuje náklady na vykonanie elektrorevízie, pripojovací a administratívny poplatok.ks250,00
26.Vyhotovenie čipu k vstupným dverám do bytového domu - prvé dva čipy k nájomnej zmluveks2,00
27.Vyhotovenie čipu k vstupným dverám do bytového domu - každý ďalší čip pre spolubývajúcich alebo v prípade straty, či poškodeniaks5,00
Na poplatky v zmysle tohto cenníka sa nevzťahuje poplatok za platbu v hotovosti
SMMP, s.r.o. je oprávnená cenník poplatkov zmeniť. Zmeny cenníka poplatkov sú v zmysle rozhodnutia SMMP, s.r.o. Cenník poplatkov v aktuálnom znení bude zverejnený na vývesnej tabuli v priestoroch SMMP, s. r. o., a na webovom sídle SMMP, s. r. o. - www.smmpd.sk.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.